سیستم جهانی UTM

با درج تصاویر مختلف و متعدد و با بیانی ساده و متفاوت سیستم UTM را فرا گیرید.

 

Universal Transverse Mercator System (UTM) سیستم تصویر چیست؟

سطح زمین یک سطح دارای پستی و بلندی زیاد و غیر هندسی می باشد برای تهیه نقشه سطح زمین، ابتدا عوارض سطح زمین بر روی یک شکل هندسی با فرمول ریاضی تعریف شده به نام بیضوی مبنا تصویر شده و سپس از روی بیضوی به یک سطح دیگر که قابل گسترش بصورت یک صفحه باشد تصویر می شود. این سطح قابل گسترش معمولا مخروط،استوانه و یا یک صفحه انتخاب می شود. مدل ریاضی که عوارض بر اساس آن از روی بیضوی به روی سطح قابل گسترش مذکور تصویر می شود سیستم تصویر نامیده می شود.

سیستم مختصات UTM چیست؟

قبل از هر چیزی بدانید که برای این سیستم ابتدا یک بیضی فرضی درون زمین جای نموده اند آنگاه بیضی زمین را درون استوانه ای فرضی نموده اند و تصویر کره را بر استوانه قرار داده و استوانه را به شکل صفحه ای باز نموده اند تا تصویر کره بر صفحه منتقل شود

ادامه مطلب

/ 0 نظر / 181 بازدید